Husk

I høst, vinter og vårsessongen, lås bommen når du mener du er sistemann ut av hyttefeltet!

Vann og avløpslaget

03.05.2012

LIASKOGEN VANN- OG  AVLØPSLAG

 

                    

REFERAT FRA ÅRSMØTE I LIASKOGEN VANN- OG AVLØPSLAG 03.05.2012

 

Det var innkalt til årsmøte kl.18.00 i Skjeberg rådhus.

Børre Claudius ønsket de fremmøtte, som representerte 16 hytter, velkommen til årsmøtet. Årsmøtet startet med Wienerbrød og kaffe.

 

1.  Godkjenning av innkallingen

Det var ingen bemerkninger til innkallingen

2.  Konstiruering

Børre Claudius ble valgt til møteleder og Lene Bergstrøm til referent

3.  Årsberetning

Møteleder leste gjennom årsberetningen.

Årsberetningen godkjent.

4.  Orientering om overdragelse til Søndre Skjeberg Vann- og Avløpsforetak

VA-anlegget ble formelt overdratt 01.01.2012

Driftsavgift 2011 på kr.1500,- var ulovlig å fakturere fra oss. Summen skulle vært fakturert fraSøndre Skjeberg Vann- og Avløpsforetak SA.

Summen ble derfor overført som en del av serviceavgift i 2012. Regnskapsføreren mente vi skulle tatt høyde for drift fram til overdragelse til Søndre Skjeberg Vann- og Avløpsforetak. Derfor vil vi bli nødt til å kreve inn et innskudd/anleggsbidrag tilsvarende driftutgiftene for 2011. Dette utgjør kr. 1.500,- pr. andelseier. Dette beløpet blir uten mva og innkreves av Liaskogen vann- og avløpslag.

Det blir ført forskjellige avdelings regnskap for Liaskogen-, Tange- og Hvitsand vann- og avløpsforetak.

Søndre Skjeberg Vann- og Avløpsforetak SA fakturerer heretter ut serviceavgift, men Liaskogen vann- og avløpslag, bestemmer summen

 

 

5.  Regnskap

Møteleder gikk gjennom regnskapet.

Vi er på minussiden.

Vi skylder Steinar Levernes AS kr.253 963,-

Vi har utestående kr.60 500,- på et medlem, samt kr.90 309,- i utestående mva og et bankinnskudd på kr. 59 370,-

Ingen bemerkninger

Regnskapet godkjent.

6.  Budsjett

Møteleder gikk gjennom budsjett 2012.

Ingen bemerkninger.

7.  Fastsetting av serviceavgift 2012

Det ble foreslått en serviceavgift på kr.2 500,-. De innbetalte 1.500,- + mva er allerede overført til Søndre Skjeberg Vann- og Avløpsforetak. Det vil derfor bli sendt ut faktura på kr. 1.000,- + mva.

Enstemmig vedtatt.

8.  Valg

Kjell Holene var på valg i Liaskogen vann- og avløpslag. Han ble valgt for 2 nye år.

Liaskogen vann- og avløpslag 2012:

Styreleder:                 Børre Claudius                Gjenstår 1 år

Styremedlem:              Steinar Levernes            Gjenstår 1 år

Styremedlem:              Lene Bergstrøm              Gjenstår 1 år

Styremedlem:              Kjell Holene                    Valgt for 2 år

 

 

Steinar Levernes var på valg som Liaskogen avløpslags styremedlem i Søndre Skjeberg Vann- og Avløpslag SA. Han ble valgt for 2 nye år.

 

Liaskogen avløpslags styremedlem i Søndre Skjeberg Vann- og Avløpslag SA 2012:

Styremedlem:              Børre Claudius                Gjenstår 1 år

  Styremedlem:               Steinar Levernes            Valgt for 2år

  Varamedlem:                 Kjell Holene                    Gjenstår 1 år

Revisor:                       Henrik Bjørnstad            Gjenstår 1 år

 

To representanter/utsendinger fra Liaskogen vann- og avløpslag på årsmøte i Søndre Skjeberg Vann- og Avløpslag SA 2012:

  Nora Lilleng Johansen og Lene Bergstrøm

  

 

         Årsmøte ble også avsluttet med kaffe og wienerbrød

 

         Lene Bergstrøm

         referent

Ingen kommentarer: