Husk

I høst, vinter og vårsessongen, lås bommen når du mener du er sistemann ut av hyttefeltet!

Referat fra årsmøter

Årsmøte 2012
 
REFERAT FRA ÅRSMØTET I LIASKOGEN VEL- OG VEIFORENING 2012

 

Møtet ble holdt på Brygga søndag 11.8.2012 kl 1200.

 

Følgende saksliste ble foreslått og enstemmig godkjent:

 

1        Åpning                       4 Regnskap               


2        Konstituering             5 Forslag   


3   Årsberetning               6 Valg

 

1. Åpning

Lederen åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

24 hytter var representert.

 

2. Konstituering

Leder og sekretær ble foreslått og valgt til henholdsvis møteleder og referent.

 

3. Årsberetning

Sekretæren leste årsberetningen som også ble delt ut. Det var kommentarer til at opprustning av sti til brygga ikke var utført. Det var også ønske om mer fylling av pukk i grøftene. Ros til Skaar og Kristiansen for innsatsen i bryggekomiteen.

Årsberetningen ble deretter enstemmig godkjent.

 

4. Regnskap

Regnskaper ble utdelt og opplest av kasserere

Regnskapene ble deretter enstemmig godkjent.

 

5. Forslag

Forslag 1 fra styret: Kontingenten for brygga settes ned til kr 1000,-

Vedtak: Enstemmig godkjent.

 

Forslag 2 fra styret: Kontingenten til velforeningen økes til kr 500,-

Vedtak: Enstemmig godkjent.

 

Forslag 3 fra styret: Ønske om en nestleder i styret. Styremedlem

Vedtak: Enstemmig godkjent.

 

Forslag 4 fra styret: Ønske om en arrangement komite med leder som er med i styret. Varamedlem

Vedtak: Enstemmig godkjent.

 

Styret blir da utvidet med to medlemmer. Dette må registreres i Brønnøysundregisteret.

 

6. Valg

Heidi Kristiansen leste valgkomiteens innstilling:

Leder:             Erik Hauge, gjenvalg

Nestleder:       Egil Hult, ny

Sekretær:        Lene Bergstrøm, ikke på valg

Kasserer:         Per Gunnar Halvorsen, gjenvalg

Arrangement komite:

                        Tove Undrum, ny

Styremedlem (medlem av styret i SSV):

Børre Claudius.  (Vararepresentant: Steinar Levernes)

Styremedlem med ansvar for bryggesaker:

Atle Skaug, ny. (Vararepresentant: Rolf Kristiansen og Øystein Skaar)

Revisor:          Åse Marit Karlstad, gjenvalg.

Vararevisor:    Marit Engebukten, ikke på valg.

Valgkomité:    Heidi Kristiansen, gjenvalg

                         Steinar Torp, gjenvalg

 

Følgende ble  enstemmig valgt:

Leder              Erik Hauge                             1 år, gjv

Nestleder        Egil Hult                                2 år, ny

Sekretær         Lene Bergstrøm                     1 år igjen

Kasserer          Per Gunnar Halvorsen            2 år, gjv

Arrangement komite:

                        Tove Undrum                         2 år, ny

Styremedlem (medlem av styret i SSV)       

Børre Claudius, vara. Steinar Levernes.       

Styremedlem med ansvar for bryggesaker

                        Atle Skaug                             1 år, ny           

vara. Øystein Skaar                1 år, ny,

vara. Rolf Kristiansen,           1 år, gjenvalg

Revisor           Åse Marit Karlstad                2 år, gjv

Vararevisor     Marit Engebukten                  1 år igjen

Valgkomité     Heidi Kristiansen                   1 år, gjenvalg

                        Steinar Torp                            1 år, gjenvalg

 

 

Årsmøte gir fullmakt til Per Gunnar Halvorsen og Erik Hauge hver for seg rett til å disponere vellets midler.

 

 

Lederen takket for tilliten ved å bli gjenvalgt.

 

Årsmøtet hevet ca kl 1315.

Årsmøte 2010
 REFERAT FRA ÅRSMØTET I LIASKOGEN VEL- OG VEIFORENING 2010

 

Møtet ble holdt på Brygga søndag 15.8.2010 kl 1200.

 

Følgende saksliste ble foreslått og enstemmig godkjent:

 

1        Åpning                       4 Regnskap               


2        Konstituering             5 Forslag   


3   Årsberetning               6 Valg

 

1.

Lederen åpnet møtet og ønsket alle velkommen.   17 hytter var representert.

 

2.

Leder og sekretær ble foreslått og valgt til henholdsvis møteleder og referent.

 

3.

Sekretæren leste årsberetningen som også ble delt ut. Det var ingen kommentarer og årsberetningen ble deretter enstemmig godkjent.

 

4.

Ikke reviderte regnskaper ble utdelt og opplest av Per Gunnar Halvorsen. Det er en del som ikke har betalt sine kontingenter. 1 medlem både for 2009 og 2010, og 5 for 2010. De purres og ilegges purregebyr. Regnskapene ble deretter enstemmig godkjent med forbehold om revisors godkjenning.

 

5.

Forslag 1 fra styret: Styret gis fullmakt til å tegne et vannabonnement (ikke avløp) til brygga.

Begrunnelse: Det er ønskelig å opprettholde tilgangen på vann på brygga. Det brukes til rengjøring av båter og til å spyle brygga ren for fugleskitt o.a. 

Vedtak: Enstemmig godkjent.

 

Forslag 2 fra styret: Styremedlem med ansvar for vannsaker velges ikke. Den som til en hver tid er valgt som Liaskogen Vel- og veiforenings representant til styret i Søndre Skjeberg Vannlag (SSV) tiltrer styret.

Begrunnelse: Abonnementet på sommervann opphører og jobben med påsetting og stenging av vannet opphører. Samtidig er det slik at foreningen skal ha en representant med vararepresentant i styret i SSV og det synes naturlig at den (de) som velges der tiltrer vårt styre.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

6.

Margareth Harlem leste valgkomiteens innstilling:

Leder: Erik Hauge, 1 år, gjenvalg

Sekretær: Arne Hageengen, Ikke på valg

Kasserer: Per Gunnar Halvorsen, 2 år gjenvalg

Styremedlem (medlem av styret i SSV): Børre Claudius.  (Vararepresentant: Steinar Levernes)

Styremedlem med ansvar for bryggesaker: Tor Erik Stenberg, 1 år, gjenvalg

Revisor: Åse Marit Karlstad, 2 år gjenvalg

Vararevisor: Marit Engebukten, ikke på valg.

Valgkomité: ingen forslag

 

Følgende ble  enstemmig valgt:

Leder              Erik Hauge                             1 år, gjv

Sekretær         Arne Hageengen                    ipv. 1år igjen

Kasserer          Per Gunnar Halvorsen            2 år, gjv.         

Styremedlem (medlem av styret i SSV)

Børre Claudius, vara. Steinar Levernes.       

Styremedlem med ansvar for bryggesaker   

Tor Erik Stenberg                   1 år, gjenvalg

Revisor           Åse Marit Karlstad                2 år gjv

Vararevisor     Marit Engebukten                  ipv. 1 år igjen

Valgkomité     Heidi Kristiansen                   1 år, gjenvalg

                        Steinar Torp                            1 år, ny

 

Lederen takket for tilliten ved å bli gjenvalgt.

 

--------------------------------000000000000000----------------------------

 

Etter årsmøtet var det informasjon og meningsutveksling.

 

Lederen, og flere andre, takket entreprenør for V/A- anlegget, Steinar Levernes, for en flott jobb. Alt går glatt og de som utfører arbeidet er meget behagelige å samarbeide med.  I tillegg ble det rettet en stor takk, så langt, til Lene Bergstrøm, Børre Claudius og assosiert medlem av V/A- komiteen, Egil Hult. De har brukt utallige timer og trukket i de rette trådene for å få framdrift i byggesaken vår. Flott.

 

Vannkomiteen vil ganske snart komme med et infoskriv om framdrift og hvordan man skal forholde seg ved tilknytningen for den enkelte hytte.

 

Leder opplyste at kommunen vil sørge for istandsetting av veien fra postkassene etter at tungtransportene i anleggsperioden blir avsluttet.

 

Styret ønsket en opprydding langs veiene. Det ligger mye kvist i veikantene som bør vekk. Det ble enighet om å sette i gang en dugnad til våren.

 

Lederen takket for frammøtet og ønsket vel hjem

 

Møtet ble avsluttet kl 1234

 

 

Referent


Årsmøte 2007

REFERAT FRA ÅRSMØTET I LIASKOGEN VEL- OG VEIFORENING 2007

 

Møtet ble holdt på Brygga lørdag 18.8.2007 kl 1200. 23 hytter var representert.

 

Følgende saksliste ble foreslått og enstemmig godkjent:

 

1        Åpning                       4 Regnskap               


2        Konstituering             5 Forslag   


3   Årsberetning               6 Valg

 

1.

Lederen åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Det ble deretter holdt 1 minutts stillhet til minne om medlem som hadde gått bort.

2.

Leder og sekretær ble foreslått og valgt til henholdsvis møteleder og referent.

 

3.

Lederen leste årsberetningen som også var delt ut ved starten av møtet. Torp hadde merket seg informasjonen om at de gamle utriggerne på fellesbrygga var lagt ut på internett for salg. Siden hver enkelt hadde kjøpt/fått laget utriggere til sin båtplass trodde han de var deres eiendom og han hadde nå lovt bort sine.  Hauge opplyste at det ikke hadde kommet noen forespørsel om utriggerne som nå har ligget ute på nettet ganske lenge og var redd for at vi ikke blir kvitt dem. Torp kan trygt la andre overta ”hans” utriggere. Årsberetningen  ble deretter godkjent.

 

4.

Revidert regnskap var utdelt ved starten av møtet og ble opplest av Børre Claudius. Det var ingen kommentarer til regnskapene som ble enstemmig godkjent.

 

5.

Morten Feddersen hadde fremmet forslag om at foreningen skulle sørge for at veiene i Liaskogen ble brøytet om vinteren. Styrets innstilling: Forslaget vedtas ikke. Styrets innstilling ble vedtatt.

 

Toril Brenden hadde fremmet forslag om ”å ha en anordning til de aller minste (barna) småbåtene ved brygga.” Styrets innstilling: Forslaget oversendes det nye styret. Styrets innstilling ble vedtatt.

 

Styret fremmet forslag om å øke kontingenten for bryggeplass til kr 1.000,- pr år. Forslaget  ble enstemmig vedtatt

 

Styret fremmet forslag om at verdien på hver bryggeplass settes til kr 35.000,-. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

Styret fremmet forslag om å registrere foreningen i Brønnøysundregisteret. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

6.

Margareth Harlem la fram valgkomiteens innstilling:

Leder: Erik Hauge, gjenvalg 1 år,  Sekretær: Arne Hageengen, gjenvalg 2 år

Kasserer: Lise Claudius ikke på valg, 1 år  igjen

Styremedlem med ansvar for vannsaker: Børre Claudius gjenvalg1 år

Styremedlem med ansvar for bryggesaker: Harry Karlstad ønsker avløsning, men komiteen har ikke forslag på noen annen

Revisor: Åse Marit Karlstad, ikke på valg, 1 år  igjen

Det ble fra forsamlingen foreslått gjenvalg på Harry Karlstad som styremedlem med ansvar for bryggesaker og gjenvalg på valgkomité,         Margareth Harlem og Heidi Kristiansen

 

Innstillingen og forslagene ble på alle punkter enstemmig vedtatt og følgende ble valgt:

 

Leder              Erik Hauge                 gjenvalg          1 år

Sekretær         Arne Hageengen        gjenvalg          2 år

Kasserer          Lise Claudius             ikke på valg    1 år igjen

Styremedlem med ansvar for vannsaker

Børre Claudius           gjenvalg          1 år

Styremedlem med ansvar for bryggesaker   

Harry Karlstad           gjenvalg          1 år

Revisor           Åse Marit Karlstad     ikke på valg    1 år igjen

Valgkomité     Margareth Harlem      gjenvalg          1 år

                        Heidi Kristiansen       gjenvalg          1 år

 

 

--------------------------------000000000000000----------------------------

 

Etter årsmøtet ble det snakket om løst og fast, blant annet ble nye medlemmer ble ønsket velkommen og presentert.

 

Bryggesaker

Forsikring

Karlstad hadde undersøkt om forsikring av bryggeanlegget som nå er verdt ca 1 million kroner. En sak var helt klar, det er ikke mulig å forsikre brygga mot skader forårsaket av is. Det ble nevnt en del forhold som bør tas i betraktning ved en eventuell forsikring,  bl.a. ansvar hvis det skjer ulykker på/ved brygga, skader på båter, egenandel, kostnaden med å forsikre. Kanskje billigere å være egenassurandør?  Styret vurderer saken nærmere.

Dugnad

På forrige årsmøte ble et forslag fra styret om å kreve inn dugnadsavgift sammen med årskontingenten for så å fordele og tilbakebetale til de som deltar med dugnad, ikke vedtatt. Det ble presisert av årsmøtet at alle som ikke møter på bryggedugnad, enten selv eller ved stedfortreder, skal betale kr 250 i dugnadsavgift. Likevel er det noen som ikke har gjort opp for seg. De ble oppfordret til snarest å gjøre opp for seg. Det var bred enighet om at i navnene på de som ikke har betalt nevnes i kommende årsberetninger.

Det er mye penger å spare på dugnadsarbeid. Karlstad viste til at dersom arbeidet med de nye utriggerne hadde vært satt bort, hadde det kostet om lag 100.000 kroner.

 

Reglement

Styret vil gå gjennom reglementet for brygga og rette det opp i henhold til vedtak på årsmøtet. Det ble minnet om bestemmelsene angående framleie av båtplasser. Bl.a. må utleier sørge for parkering for leietaker på egen tomt.

Første lørdag i mai er det dugnad. Det blir kanskje noe mindre jobb framover fordi utriggerne ikke skal tas på land. Det er en prosess i gang for å finne en løsning på å få hevet utriggerne slik at flottørene kommer klar av isen. Innspill til løsning tas i mot med takk. 15. oktober må alle båtene være vekk fra brygga.

 

VANN/AVLØP

Peder Berget har informert om at de har fått delpriser på hovedvannledningen fra Svingen til Røsnæskilen og at det jobbes ut fra at arbeidet med å legge hovedledningen kan starte vinteren 07/08. Det er imidlertid ganske stor usikkerhet om framdriften, så styret har nå sendt brev til Sarpsborg kommune om at vi ønsker at kommunen inkluderer vårt hytteområde i sine planer for utbygging av V/A-nettet.

 

Claudius minnet om at vannkranene må stenges igjen i god tid før vannet skal settes på igjen til våren.

 

DIVERSE

På brygga er det nå kommet opp en redningsbøye. Foreningen har fått den av Vesta forsikring. Stenberg har skaffet stativet og han har også skaffet den nye oppslagstavla ovenfor søppelcontaineren. En stor takk!

 

Det ble etterlyst ajourførte oversikter over hytteeiere og båtplasser. Styret lovte å sørge for dette.

 

Ellers ble det bedt om at de som har e-postadresse, og som ikke har meldt fra om adressen til styret, gjør det så raskt som mulig.

 

----------------------------------------

Plasseringen av søppelcontaineren har vært et tema på grunn av sjenerende lukt for hyttene som ligger nærmest. Det er derfor en glede for styret å kunne melde at fra neste år vil containeren bli plassert mer usjenert, dvs 100 m inn på veien mot Tange på høyre side av veien.

 

Så minner styret om at nå som sommersesongen er over, må alle huske å låse igjen bommen etter å ha vært på besøk på hytta.

 

Og så er det bare å vente på en ny, varm og lang sommer……………


 

ReferentIngen kommentarer: